top of page

Dràma na Gàidhlig le Michelle NicLeòid agus Iain MacRath

Sunday 26th Sept. 1pm - 2pm BST (Online)

The an sgrìobhadair Michelle NicLeòid agus Iain MacRath agus stiùiriche aig Theatre gu Leòr Muireann Kelly a' còmhradh mu dhràma Gàidhlig agus mar a dh'fhaodadh e sgaraidhean cànain agus cultar a bhriseadh.

Tha Michelle NicLeòid na ollamh le Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain agus tha i na neach-deasachaidh air Dràma na Gàidhlig: Ceud bliadhna air an Àrd-ùrlar, taghadh de dhealbhan-cluiche Gàidhlig bhon cheud bliadhna seo chaidh le eadar-theangachadh gu Beurla agus ro-ràdh coileanta. Sgrìobh Michelle tòrr mu dhràma Gàidhlig agus tha i a' cumail a-mach gur e dràma aon de na nòsan cultaral as soirbheachail (seach ceòl) anns an linn seo chaidh ged nach toirear tric an aithne sin dha.

 

Stèidhich Muireann Kelly Theatre Gu Leòr, companaidh theatre ùr-ghnàthasach a chuireas air dòigh sàr sgrìobhadh sa Ghàidhlig.  The Muirean na Stiùiriche Ealain aig Theatre gu Leòr agus tha i cuideachd na cleasaiche agus sgrìobhadair agus nochd an dealbh-cluiche trì-cànanach, Scotties a sgrìobh i le Frances Poet ann an Dràma na Gàidhlig: Ceud bliadhna air an Àrd-ùrlar. Tro àm a' ghalar-mhòir chuir Theatre gu Leòr air dòigh ceithir dealbhan-cluiche rèidio: a' chiad dhealbhan-cluiche rėidio sa Ghàidhlig airson ùine mhòr.

Gaelic Drama Book cover.jpg
gaelic council.png

Tha Iain MacRath am measg nan cleasaichean Gàidhlig as aithnichte ann an Alba. Tha e air a bhith air chuairt air feadh Alba le Theatar Nàisteanta na h-Alba le “Uisge gu Leòr/Whisky Galore” agus “Calum’s Road” agus le Theatre gu Leòr ann an “Shrapnel”. Tha e tric air nochdadh ann am prògraman air tbh leithid “River City”, “Bannan” agus “Machair”.  Tha e cuideachd na sgrìobhaiche agus bho chionn ghoirid sgrìobh e agus nochd e ann an dràma rèidio “Panalof is Panalaf” mar phàirt den t-sreath “Rudeigin ri Ràdh” air BBC Radio nan Gàidheal ann an com-pàirteachas le Theatre gu Leòr.

Michelle Macleod is professor of Gaelic at the University of Aberdeen and editor of A Century of Gaelic Drama, a selection of plays from the last 100 years with translation to English and a comprehensive introduction to the genre. Michelle has written extensively about Gaelic drama and maintains that drama, though sometimes overlooked, is one of Gaelic’s most successful (non-music) cultural practices of the modern era.

 

Muireann Kelly is the founder and artistic director of Theatre Gu Leòr, an innovative theatre company showcasing the best in Gaelic writing. Muireann is also an actress and writer, and her trilingual play, Scotties, co-written with Frances Poet, appears in A Century of Gaelic Drama. During the pandemic Theatre gu Leòr commissioned and directed four plays for radio: the first Gaelic radio plays in a long time.

Iain MacRae is one Scotland’s best known Gaelic actors. He has toured Scotland with the National Theatre of Scotland in “Uisge gu Leòr/Whisky Galore” and “Calum’s Road” and with Theatre gu Leòr in “Shrapnel”. He has appeared regularly on tv programmes such as “River City”, “Bannan” and “Machair”.  He is also a writer and recently he wrote and acted in the radio play “Panalof is Panalaf” as part of the series “Rudeigin ri Ràdh” on BBC Radio nan Gàidheal in partnership with Theatre gu Leòr.

 

This event is organised in association with Comhairle nan Leabhraichean/The Gaelic Books Council.

bottom of page